Chữa bệnh tiểu đường với insuline

    Insuline phổ thông phát huy hiệu quả nhanh, nhưng thời gian duy trì hiệu lực ngắn, có thể dùng tiêm tĩnh mạch, do đó trong lâm sàng thường sử dụng insuline phổ thông vào các việc dưới đây: